MiG-29K

MiG-29K 312, RSK MIG, Zhukovskiy 2001. Copyright Hugo Mambour/AviaScribe 2002