bullycockpit.JPG (82260 bytes)

Cockpit of Scottish Aviation Bulldog, Cranwell 1999. Copyright Gary Parsons, f4 Aviation 1999